Шурои муҳаққиқон

 

НИЗОМНОМАИ ШӮРОИ МУҲАҚҚИҚОНИ ҶАВОНИ ДОНИШКАДАИ ҶУМҲУРИЯВИИ
ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА БОЗОМӮЗИИ КОРМАНДОНИ СОҲАИ МАОРИФ


Аъзои Шӯрои муҳаққиқони Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф

 

Ному насаб

Мавзӯъ

1.

Муҳаммадохирова Ҳ.

Хусусиятҳои жанрии эҷодиёти Сорбон

2.

Солиева М.

Мавқеи ҳикоят дар насри форсӣ-тоҷикӣ (дар заминаи Гулистони Саъдӣ ва Баҳористони Ҷомӣ)

3.

Шердилова С.

Таҳқиқоти этнолингвистии гуиши тоҷикони водии Ғорон

4.

Неъматова Б.

Ҷонишинҳо дар забони вахонӣ

5.

Норова Зарина

Хусусиятҳоифаъолиятимундариҷаи педагогии марказҳоиинкишофикӯдакон

6.

Собиров С.

Роҳҳои баландбардории маҳорати касбии кадрҳои омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҶТ

7.

Сайдалиев Х.

Муамоҳои ташкили низоми таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти озуқаворӣ

8.

Раҳматшоев И.

Омилҳои педагогии ташаккулиарзишҳоимиллӣ дар дарсҳоиадабиётизинаидуюмитаҳсилот

9.

Умедҷони Ф.

Мукаммалгардонии элементҳои ахборӣ- комуникативии салоҳияти хонандагон дар сатҳи математикаи Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

10.

Саидмуродова М.

Хусусиятҳои ҷамъбандии калимаҳо дар забонҳои тоҷикию арабӣ ва усулҳои таълими онҳо дар дарсҳои забони тоҷикӣ

11.

Комилов С.

Истифодаи усулҳои инноватсионӣ дар гузаронидани корҳои беруназсинфӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

12.

Риоев А.

Технологияи муосири педагогӣ дар таълими дарсҳои технология (таълими меҳнат)дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.

Давлаталии Ш.

Нақши захираҳои обӣ дар ташаккулёбии фазои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

14.

Саъдуллозода Ф.

Таҳлили муқоисавии тобишҳои маъноии калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ ва «Баҳористони»-и Абдураҳмони Ҷомӣ

15.

Корвонбекова И.

Асосҳои равонию педагогии ташаккули мантиқии хонандагон дар муносибати босалоҳият ба таълим

16.

Каримова Ш.

Махсусиятҳои мазмуни бозиҳои дидактикӣ ва рушди салоҳияти хонандагон дар дарсҳои забони англисӣ (дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)

17.

Раҳматова С.

Асосҳои педагогӣҷтимоии кӯдакони имконияташон маҳдуддошта дар синфҳои ибтидоӣ

 

Таҷрибаи пешқадам

poz-1

Самтҳои аввалияи такмили ихтисос

poz-2

Мақолаҳои илмӣ-методӣ

poz-3

Государственное учреждение «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
© 2021 --- Все права защищены.